Mateřská škola Vochov

  Mateřská škola bude zavřena od 7. července do 23. srpna 2020. Od pondělí 24.8. do pátku 28. 8. bude otevřena pro stávající děti. V tomto týdnu proběhne odložené rozloučení s předškoláčky a věříme, že se již všichni sejdeme a děti budou mít ty nejhezčí vzpomínky. Máme pro Vás přichystaný program s překvapením na úterý 25. 8. odpoledne od 16 hodin, na který srdečně zveme všechny rodiče i prarodiče.

V pondělí 31. 8. zůstává mateřská škola z provozních důvodů uzavřena a nový školní rok bude zahájen v úterý 1. 9. 2020 od 6.30 hodin.

 

Dále prosíme rodiče o zrušení příkazů školného i stravného na prázdninový provoz. Stravné bude  hrazeno jen za dny, kdy budou děti ve školce, a to na účet stravného v hodnotě 38 Kč/den. Od září 2020 bude cena stravného změněna. Děkujeme za pochopení . prosíme upřesnit počty dětí na červencové i srpnové dny. Přejeme krásnou dovolenou.

Vaše učitelky 

Po nových informacích ze ZŠ a MŠ Touškov milá zpráva pro rodiče. Změna ceny se týká pouze dospělých strávníků, ne dětí.                                                                                                               

 

 

Informace pro rodiče

Rozhodnutí o přijetí do MŠ - oznámení rozhodnutí

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v Mateřské škole Vochov pro školní rok 2020/2021

 

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34. § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání těmto uchazečům.

 

Seznam uchazečů:

Uchazeč Výsledek řízení

1

Přijat/a
2 Přijat/a
4 Přijat/a
5 Přijat/a
6 Přijat/a
7 Přijat/a
8 Přijat/a
9 Přijat/a
10 Přijat/a
11 Přijat/a
12 Přijat/a
13 Přijat/a

Ve Vochově dne 17. 5. 2020

Datum zveřejnění 18. 5. 2020

Řed. MŠ Ivana Malatova

 

 

Rodiče- Mateřská škola Vochov bude otevřena od 1. 6. 2020 s obvyklým provozem.

 Nové informace k znovuotevření MŠ Vochov

žení rodiče,

vzhledem k rozvolňování situace s nákazou Covid-19 zvažujeme se zřizovatelem připravit otevření mateřské školy. Uvažujeme však nejdříve s možností od června 2020. V tuto dobu by již mohly být známé důsledky z otevření základních škol. Bude na Vás zvážit možná rizika vzhledem k rodině i k zaměstnancům MŠ. Budeme předpokládat, že rodiče, kteří nebudou muset nastoupit do zaměstnání, si děti ponechají nadále doma, zvláště děti nepředškolního věku.

Zatím, dle našich posledních informací mohou rodiče nadále čerpat OČR i po otevření MŠ, jen bude nutné odevzdat čestné prohlášení

viz https://www.novinky.cz/domaci/clanek/nechcete-poslat-dite-do-skoly-muzete-prijit-o-osetrovne-40322436

 

Bližší informace a  též k prázdninovému provozu obdržíte v druhé polovině měsíce května. Věříme ,že nový školní rok bude probíhat za normálních podmínek. Moc se na to těšíme a děkujeme za úžasně fungující spolupráci s vámi.

Stanovení základních provozních podmínek:

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

Zakrytí úst a nosu rouškou.

Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními

Do šaten by neměli vstupovat prarodiče dětí ani by děti do MŠ a z MŠ neměl vodit a vyzvedávat pokaždé někdo jiný  (je nutné omezit přístup více lidí z různých rodinných prostředí).

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

Minimalizovat velké shromažďování osob před školou.

Před školou dodržovat odstupy 2 metry. Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí nosu a úst rouškou.

Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).

Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

Neprodleně po přezutí, převlečení a předání dítěte učitelce si musí každé dítě důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.

 

Dle pokynů mateřským školám se k pobytu venku využívá jen venkovních prostor určeným mateřské škole. tj. školní zahrada. Budeme využívat co nejvíce času na pobyt venku.

Stravování bude zachováno běžnou formou.

 

Do budovy mateřské školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) .

 

Pokud se během pobytu u dítěte objeví některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěno do samostatné místnosti a rodiče budeme kontaktovat, aby si okamžitě dítě vyzvedli.

 

Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený níže nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy odevzdá zákonný zástupce dítěte podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení se s rizikovými faktory osob. bez tohoto prohlášení není možný vstup dítěte do mateřské školy.

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV, ) ,

b) při protinádorové léčbě,

c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Na závěr od vás potřebujeme vyjádření, zda vaše dítě bude navštěvovat po znovuotevření mateřskou školu

Toto vyjádření je možné poslat e-mailem, SMS nebo Whats Appem na čísle 725042463, a to nejdéle do 15.5.2020.

Pohodové dny, hodně zdraví, sil a nadějí celé vaší rodině přejí všichni zaměstnanci školky Vochov

 

Ivana Malatová, ředitelka MŠ

 

Nové informace k zápisu 2020-2021 do MŠ.

Přihlášky o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělání jsou ke stažení na našich stránkách MŠ Vochov

stejně tak jako čestné prohlášení k očkování dítěte. Nutné podpisy obou rodičů na dokumentech.

Společně rodiče vyplní a vhodí do schránky mateřské školy na budově MŠ.

Schránka bude instalovaná začátkem příštího týdne.

Paní ředitelka Malatová bude v MŠ k dispozici dne 21.4  od 10 00hod -15:00hod,kdy informace,popř.předaní dokumentů bude u vchodu MŠ. Hlavní vchod bude odemčen,u druhého vchodu prosím zvoňte a vyčkejte dole. Děkujeme

Zápis do naší Mateřské školy Vochov/bez přítomnosti rodičů a dětí /se koná 4.5.2020 v MŠ, kdy rodiče předají potřebné dokumenty -způsob stejný/schránka či osobní předání řed. MŠ ve stejných hodinách jako 21.4.2020

 

Evidenční listy dětí vzhledem k současné těžké situaci budou vydány jen přijatým dětem a na základě telefonického oznámení ze strany MŠ.Vyplněný i od lékaře bude dodán do mateřské školy až po instrukcích MŠMT a jiných.O případných změnách budete včas informováni.

Zde jsou k dispozici dokumenty ke stažení.Pokud Vám nepůjdou otevřít,stačí uložit a otevřít Vámi správný zvolený soubor.

žádost o přijetí do MŠ.odt

Čestné prohlášení k očkování.docx

 

Info k úhradě za stravné a školné v době uzavření MŠ. Rodiče, vzhledem k tomu, že MŠ byla uzavřena od poloviny března- bude polovina školného vrácena, dále samozřejmě i za další čas uzavření MŠ. Většinou máte nastaveny trvalé příkazy, ale kdo nemá a ještě neuhradil za duben- nemusíte posílat ani jeden z poplatků.Zatím nevíme jak to bude v dalších měsících,ale obdoba úhrady bude pravděpodobně stejná jako v měsíci dubnu. Poplatek za úhradu za MŠ/školné/bude vrácen koncem měsíce června, stejně tak stravné pokud bude MŠ uzavřena, pokud bude provoz, tak vratka bude v měsíci červenci 2020

 

Děti- naši malí skřítkové  Vochováčci -stýská se nám po vas!!!!! když jsme tu některá sama- vůbec nás to tu nebaví, je tu smutno a divné ticho...jak rády bychom slyšely jak na nás někde bafnete!!!!! O prázdninách tu taky nejste, ale to je samozřejmé a stejně nám trvá, než si uvědomíme, že předškoláčky budeme vídat jen na kroužcích či návštěvách. Těchto návštěv vás i rodičů/které jsou tradicí/ v naší školičce si vážíme. Buďte zdrávi, určitě si vše vynahradíme- vaše holky z naší školky. Můžete využít naší školkové skupiny na WhatsAppu, kde budete mít úkoly a nějaké legrácky a můžete volat..těšíme se.

 

Informace k zápisu dětí do Mateřské školy pro školní rok 2020/2021

Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy.Uskuteční se v termínu od 2.5.do 16.5.2020. Konkrétní termín zápisu naše MŠ stanoví během příštího týdne a uvede na stránky MŠ Vochov  zároveň  s přihláškou do MŠ, která bude podepsána oběma rodiči. Dále čestné prohlášení k očkování, které zák. zástupce vyplní, podepíše a předá společně s přihláškou.Dle mimořádných opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se budou zápisy organizovat bez přítomnosti dětí a zák. zástupců ve škole. Způsob pro doručení do  MŠ-dle doporučení MŠMT

  -datovou schránkou, poštou, e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem, formou osobního podání, kdy bude stanoven termín předání. Pro naší MŠ poslední varianta vzhledem k jednotřídní MŠ vhodná. Info bude ještě upřesněno.

Přejeme pohodové Velikonoční svátky ve zdraví a těšíme se na naše společné chvíle při společné práci dětí, rodičů a učitelek v naší skvělé skupině naší Vochovské školičky. Děkujeme, že s dětmi tak krásně tvoříte,že si to i přes techniku můžeme společně užít!!!!!!! moc nás to těší a máme zásobu nápadů- všechny pracovnice naší školičky.

 

 

INFORMACE KORONAVIRUS | školka
Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a šíření epidemie COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2 jsou dle stanoviska Ministerstva zdravotnictví České republiky prostřednictvím orgánů ochrany veřejného zdraví obyvatelstva stanovena následující nařízení:
POKYNY A OPATŘENÍ
Mateřská škola ve Vochově, příspěvková organizace
Obec Vochov jako zřizovatel Mateřské školy ve Vochově reaguje na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky o uzavření všech základních a ostatních škol vyšších stupňů na území ČR a zároveň na doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky týkající se omezení nebo přerušení provozu mateřských škol a v návaznosti na to vydává toto opatření pro provoz MATEŘSKÉ ŠKOLY ve Vochově:
Od čtvrtka 12. 3. 2020 již nebude školka v provozu a to až do odvolání.
Vedení školy bude neprodleně informovat o těchto
aktualizovaných pokynech rodiče prostřednictvím
webových stránek školy, vyvěšením informacím na dveře
školy a další viditelná místa a dále rozešle tyto pokyny
emailem všem zákonným zástupcům dětí mateřinky.
Přeji všem pevné zdraví.
S pozdravem
Mgr. Bohuslav Ebermann
Starosta obce
OBECNÁ DOPORUČENÍ OMEZUJÍCÍ PŘENOS VIRU
omezení blízkého kontaktu
často si mýt ruce teplou vodou a mýdlem
umyté ruce dezinfikovat alkoholovým prostředkem
při kašli a kýchání si krýt ústa a nos
PŘÍZNAKY
onemocnění může mít obdobné příznaky jako chřipka
bolest hlavy a kloubů, zvracení, malátnost
kašel, dušnost, třesavka, horečka
dále může nastat zhoršující se průběh těchto uvedených
příznaků
Zdroje:
Ministerstvo zdravotnictví České republiky
http://www.msmt.cz/doporuceni-pro-skoly-ke-koronaviru
Dne 12.03.2020
Mgr. Bohuslav Ebermann, starosta Obce Vochov

 

 

OCHRANNÉ ROUŠKY

OD STŘEDY 1. 4. 2020 LZE NA OÚ VOCHOV V DOBĚ ÚŘEDNÍCH HODIN DOPOLEDNE VYZVEDNOUT OCHRANNÉ ROUŠKY VYROBENÉ PRACOVNICEMI MATEŘSKÉ ŠKOLY I S NÁVODEM K POUŽITÍ. Z FILTROVÉHO MATERIÁLU.

MATERIÁL HRAZEN OBCÍ.

 

 

 

POZOR: ČTĚTE NÍŽE

ZMĚNA ČÁSTKY U STRAVOVÁNÍ

ZMĚNA ČÍSLA ÚČTU U ŠKOLNÉHO   

Úplata za vzdělávání

Úplata za vzdělávání se stanoví vždy pro následující školní rok.

Pro školní rok 2019/2020  je úplata za vzdělávání stanovena na 400,- Kč měsíčně.
Zákonný zástupce dítěte má povinnost uhradit úplatu předem a to nejdéle do 10 dne předchozího měsíce, a to převodem z účtu.

Číslo účtu MŠ pro úhradu školného: 4856180297/0100 (do poznámek : školné + jméno dítěte)

OSVOBOZENÍ OD ÚPLATY
Od úplaty za vzdělávání jsou osvobozeni:
a) děti, které v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku dovrší 6 let
b) zákonný zástupce který pobírá sociální příplatek (§36-43zákona č.117/1995Sb, ve znění pozdějších předpisů), v takovém případě musí zákonný zástupce předložit potvrzení
c) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče (§30odst.3písm.a)zákona č.117l1995 Sb.,ve znění pozdějších předpisů

Úhrada stravného:
převodem z účtu
č.účtu MŠ pro úhradu stravného: 115-7524880207/0100

do poznámek pro příjemce jméno dítěte
platba: 836 Kč do 10. v měsíci

Upozornění. platbu posílejte až v měsíci září. Děkujeme.

Cena stravného byla zvýšena k 1. 3. 2019 z 814 Kč.

Co děti potřebují do MŠ

 • Přezůvky – možno sandály
 • Pyžamo
 • Cvičební úbor – kraťasy, triko, ponožky
 • Náhradní věci – spodní prádlo, ponožky…
 • Pohodlné věci na pobyt venku
 • Pláštěnka
 • Gumovky
 • Umělohmotný hrneček na pitný režim
 • Kartáček na zuby
 • Pasta
 • Hřeben
 • Látkový kapesník na pobyt venku
 • Papírové kapesníky

Prosíme vše čitelně podepsat

Menu

Vítáme Vás ve školním roce 2019/2020

K odhlašování dětí můžete využít tel. číslo 377822463, 725 042 463. Lze zanechat i SMS.

Nabídka kroužků:

Pondělí - výtvarka  1x 14 dní -od 23. 9. 2019

Úterý - "dramaťáček 1x za 14 dní -  od 24. 9. 2019

Úterý - jóga a psychomotorika 1x za 14 dní, pro děti od 4 let - od 1. 10. 2019

Středa - Anglický jazyk - každý týden kromě státem uznávaných svátků a jarních prázdnin od 2. 10. 2019 do června 2020

Všechny kroužky budou začínat v 16.00 h, nebude-li uvedeno jinak.

AKCE