Mateřská škola Vochov

Informace k úplatě od 1.9.2021

Na základě vyhlášky č.14/2005 Sb. O předškolním vzdělávání, §6, který se týká Úplaty za předškolní vzdělávání stanovuji od 1.9.2021 tuto úplatu ve výši 500,-Kč za kalendářní měsíc, kromě měsíců červenec a srpen. Od této úplaty jsou osvobozeny předškolní děti a děti s odkladem školní docházky. Nová výše úplaty (školného) byla s chválena zastupitelstvem obce Vochov dne 21.6.2021.

Ve Vochově 30.6.2021

 

 

Uzavření MŠ

Mateřská škola Vochov bude uzavřena v období od 12.7.2021-31.8.2021.

 

 

 

Několik rad, které usnadní Vám i Vašemu dítěti nástup do mateřské školy:

 1. Mluvte s dítětem o tom, co se ve školce dělá a jaké to tam je.
 2. Zvykejte dítě na odloučení.
 3. Veďte dítě k samostatnosti zvláště v hygieně, oblékání a jídle.
 4. Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do školky.(ujistěte dítě, že mu věříte, že vše zvládne, nikdy školku dítěti nevyhrožujte)
 5. Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní.
 6. Plňte své sliby.
 7. Platí, že zbavit se své úzkosti znamená zbavit dítě jeho úzkosti.
 8. Za pobyt ve školce neslibujte dítěti odměny předem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pokyny ohledně onemocnění COVID-19 v MŠ

 • aktualizujte Vaše telefonní číslo a emailovou adresu 
 • při absenci, omlouvejte své dítě telefonicky 377822463, 725 042 463. Lze zanechat i SMS.
 • dbejte na  zvýšenou osobní a respirační hygienu a především na dodržování základních hygienických pravidel u dětí (mytí rukou, kašlání a kýchání do jednorázového kapesníku, nošení roušky)
 • zdržujte se v šatně dětí jen na nezbytně nutnou dobu, své děti voďte do chodby v 1. poschodí.
 • dodržujte platné nařízení vlády a aktuální mimořádná opatření MZ (viz info výše - rouška ve vnitřních prostorách je povinná do odvolání)
 • dodržujte omezený počet lidí doprovázející dítě do MŠ 
 • vstup do prostor, které jsou určeny dětem je zakázán (herny, hrací koutky, WC dětí a umývárny) 
 • využívejte dezinfekci rukou při vstupu do MŠ
 • pokud budou patrné příznaky onemocnění dítěte již při příchodu, nebude dítě vpuštěno do třídy
 • zákonní zástupci budou neprodleně informováni při jakémkoliv podezření na onemocnění dítěte a budou telefonicky vyzváni k bezodkladnému vyzvednutí dítěte

 

Úplata za vzdělávání

Úplata za vzdělávání se stanoví vždy pro následující školní rok.

Pro školní rok 2020/2021  je úplata za vzdělávání stanovena na 500,- Kč měsíčně.
Zákonný zástupce dítěte má povinnost uhradit úplatu předem a to nejdéle do 10 dne předchozího měsíce, a to převodem z účtu.

Číslo účtu MŠ pro úhradu školného: 4856180297/0100 (do poznámek : školné + jméno dítěte)

OSVOBOZENÍ OD ÚPLATY
Od úplaty za vzdělávání jsou osvobozeni:
a) děti, které v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku dovrší 6 let
b) zákonný zástupce který pobírá sociální příplatek (§36-43zákona č.117/1995Sb, ve znění pozdějších předpisů), v takovém případě musí zákonný zástupce předložit potvrzení
c) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče (§30odst.3písm.a)zákona č.117l1995 Sb. ,ve znění pozdějších předpisů

 

Úhrada stravného

převodem z účtu
č. účtu MŠ pro úhradu stravného: 115-7524880207/0100

do poznámek pro příjemce jméno dítěte
platba:  Kč do 10. dne v měsíci

Upozornění. platbu posílejte až v měsíci září. Děkujeme.

 

 

Co děti potřebují do MŠ

 • Přezůvky – možno sandály
 • Pyžamo
 • Cvičební úbor – kraťasy, triko, ponožky
 • Náhradní věci – spodní prádlo, ponožky…
 • Pohodlné věci na pobyt venku
 • Pláštěnka
 • Gumovky
 • Umělohmotný hrneček na pitný režim
 • Hřeben
 • Látkový kapesník na pobyt venku
 • Papírové kapesníky

Prosíme vše čitelně podepsat

                  

Menu

 

AKCE

 

Vítáme Vás ve školním roce 2021/22

K odhlašování dětí můžete využít tel. číslo 377822463, 725 042 463. Lze zanechat i SMS.