Mateřská škola Vochov

Informace pro rodiče

 

!Uzavření MŠ o vánočních prázdninách!

V době vánočních prázdnin tj. 23.12.2020-3.1.2021 bude MŠ uzavřena. Nástup dětí v pondělí 4.1.2021.

 

Mimořádná opatření 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle
§ 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARSCoV-2 toto mimořádné opatření:
1. Všem osobám se s účinností ode dne 10. září 2020 do odvolání tohoto mimořádného
opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa)
jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření
kapének, a to:
a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování
(např. hotelový pokoj); v případě budov škol a školských zařízení podle zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a budov vysokých škol
podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, se zákaz vztahuje
pouze na společné prostory těchto budov (např. chodby a záchody),
b) v prostředcích veřejné dopravy.
2. Zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na:
- děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole

 Odůvodnění:

Důkazy o vlivu roušek na prevenci přenosu SARS-CoV-2 jsou stále četnější a ochranu nosu
a úst doporučují na jejich základě veřejnosti i významné odborné organizace, včetně Světové
zdravotnické organizace (WHO), Evropského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí
(ECDC) a Středisek pro kontrolu a prevenci nemocí Spojených států amerických (CDC).
V průměru dochází k více než pětinásobnému snížení rizika přenosu (v recentním
systematickém přehledu ze 17,4 % bez obličejové masky na 3,1 % s obličejovou maskou,
např. N95, chirurgická nebo 12-16 vrstvová bavlněná rouška). Účinnost tohoto opatření
na úrovni jednotlivce i na úrovni populace kromě toho prokázalo i několik dalších studií
o používání zdravotnických nebo nezdravotnických roušek. Správně nošená rouška (tj. rouška
zakrývající nos a ústa) je nejen účinná při snižování šíření viru pomocí respiračních sekretů
(tj. kontrola zdroje nákazy), ale také při ochraně jednotlivců před onemocněním COVID-19.
Roušky představují jednoduchou bariéru, která zabraňuje šíření kapének respiračních sekretů
vzduchem na jiné lidi, především při mluvení, kašlání nebo kýchání.

S nástupem dětí do škol a většího počtu dětí do předškolních zařízení dochází každoročně
na podzim a v zimě ke zvýšené incidenci respiračních nákaz s podobnou symptomatologií jako
v případě nového koronaviru SARS-CoV-2. Z hlediska ochrany nastavených systému
a prevence koinfekcí i superinfekcí je žádoucí snížit jejich vliv na zvýšenou morbiditu populace
co nejvíce. Vzhledem k podobnému způsobu šíření sezónních virových nákaz se zde rovněž
uplatní ochranný efekt roušek, resp. jiných forem ochrany nosu a úst jako přidaná hodnota
k protekci vůči koronavirům.
Vzhledem k uvedenému a další studiím i praktickým zkušenostem je z hlediska přenosu
virových respiračních nákaz považováno za rizikovější vnitřní prostředí než venkovní, proto je
potřeba zaměřit tímto směrem preventivní opatření ve smyslu plošně nařízené ochrany nosu
a úst přednostně.

 Pokyny ohledně onemocnění COVID-19 v MŠ

 • aktualizujte Vaše telefonní číslo a emailovou adresu 
 • při absenci, omlouvejte své dítě telefonicky 377822463, 725 042 463. Lze zanechat i SMS.
 • dbejte na  zvýšenou osobní a respirační hygienu a především na dodržování základních hygienických pravidel u dětí (mytí rukou, kašlání a kýchání do jednorázového kapesníku, nošení roušky)
 • zdržujte se v šatně dětí jen na nezbytně nutnou dobu, své děti voďte do chodby v 1. poschodí.
 • dodržujte platné nařízení vlády a aktuální mimořádná opatření MZ (viz info výše - rouška ve vnitřních prostorách je povinná do odvolání)
 • dodržujte omezený počet lidí doprovázející dítě do MŠ 
 • vstup do prostor, které jsou určeny dětem je zakázán (herny, hrací koutky, WC dětí a umývárny) 
 • využívejte dezinfekci rukou při vstupu do MŠ
 • pokud budou patrné příznaky onemocnění dítěte již při příchodu, nebude dítě vpuštěno do třídy
 • zákonní zástupci budou neprodleně informováni při jakémkoliv podezření na onemocnění dítěte a budou telefonicky vyzváni k bezodkladnému vyzvednutí dítěte

 

Úplata za vzdělávání

Úplata za vzdělávání se stanoví vždy pro následující školní rok.

Pro školní rok 2020/2021  je úplata za vzdělávání stanovena na 400,- Kč měsíčně.
Zákonný zástupce dítěte má povinnost uhradit úplatu předem a to nejdéle do 10 dne předchozího měsíce, a to převodem z účtu.

Číslo účtu MŠ pro úhradu školného: 4856180297/0100 (do poznámek : školné + jméno dítěte)

OSVOBOZENÍ OD ÚPLATY
Od úplaty za vzdělávání jsou osvobozeni:
a) děti, které v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku dovrší 6 let
b) zákonný zástupce který pobírá sociální příplatek (§36-43zákona č.117/1995Sb, ve znění pozdějších předpisů), v takovém případě musí zákonný zástupce předložit potvrzení
c) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče (§30odst.3písm.a)zákona č.117l1995 Sb. ,ve znění pozdějších předpisů

 

Úhrada stravného

převodem z účtu
č. účtu MŠ pro úhradu stravného: 115-7524880207/0100

do poznámek pro příjemce jméno dítěte
platba: 880 Kč do 10. dne v měsíci

Upozornění. platbu posílejte až v měsíci září. Děkujeme.

Cena stravného byla zvýšena k 1. 4. 2020 z 836Kč.

 

Co děti potřebují do MŠ

 • Přezůvky – možno sandály
 • Pyžamo
 • Cvičební úbor – kraťasy, triko, ponožky
 • Náhradní věci – spodní prádlo, ponožky…
 • Pohodlné věci na pobyt venku
 • Pláštěnka
 • Gumovky
 • Umělohmotný hrneček na pitný režim
 • Hřeben
 • Látkový kapesník na pobyt venku
 • Papírové kapesníky

Prosíme vše čitelně podepsat

                  

Menu

Vítáme Vás ve školním roce 2020/2021

K odhlašování dětí můžete využít tel. číslo 377822463, 725 042 463. Lze zanechat i SMS.

Nabídka kroužků:

 Jóga a psychomotorika - začíná 20.10.2020 od 16:00h - 1 x za 14 dní

!Kroužek Jóga a psychomotorika je do odvolání přerušen z důvodů vládních opatření v souvislosti s pandemií    Covid-19.!

Angličtina - začíná 6.10.2020 každý týden. Dejte prosím dětem opět desky - kapsa, formát A4

!Kroužek Aj je do odvolání přerušen z důvodu vládních nařízení v souvislosti s pandemií Covid-19!

Dramatický kroužek v tomto školním roce prozatím není otevřen, počítáme s ním po uvolnění mimořádných opatření - 1 x za 14 dní v úterý  od 16 h

Výtvarný kroužek - každý čtvrtek od 15:15h, vede jej paní Sojková

 

AKCE

 

SOLNÁ JESKYNĚ

Z důvodu uzavření solné jeskyně se všechny termíny návštěv odkládají.

12.10., 19.10., 26.10.